วันนี้ (5 เม.ย.61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องเป็นวันสุดท้าย โดยมีพลตรีสนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กองทัพบก เป็นประธานกล่าวปล่อยแถวหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา กว่า 800 คน ณ โรงเรียนวัดรังสิต หลักหก จังหวัดปทุมธานี ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการกวาด เก็บขยะสิ่งปฏิกูล และทำความสะอาดคูคลองริม 2 ฝั่ง คลองเปรมประชากร ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ตลอดจนบริการตัดผมฟรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ความรู้การป้องกันที่ถูกต้อง รวมถึงพบปะเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ โดยแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็น 3 โซน ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ประกอบด้วย โซน A ลงพื้นที่กวาด เก็บขยะจากประตูระบายน้ำรังสิตใต้ ถึงเสาไฟฟ้า 34 โซน B จากเสาไฟฟ้า 34 ถึง สะพานวัดรังสิต และ โซน C ทำความสะอาดวัดและโรงเรียนวัดรังสิต

ด้านนางสุภาพ วิทยารักษ์ อายุ 56 ปี จิตอาสากวาดเก็บขยะบริเวณริมคลองหน้าโรงเรียนวัดรังสิต ชาวบ้านจากบางพูน จังหวัดปทุมธานี กล่าวความรู้สึกว่า พระภูมิใจที่ได้ร่วมทำความดีสนองพระราชปณิธานในหลวง มาทำกิจกรรมหลายครั้ง เฉพาะที่คลองเปรมประชากรครั้งแรก และที่ผ่านมาก็ช่วยกิจกรรมช่วยดูแลคนพิการ เป็นแขนเป็นขาเป็นตาให้เขาก็รู้สึกภูมิใจ ก็อยากเชิญชวนมาร่วมทำกิจกรรมดีคนละเล็กละน้อย ถ้ามีเวลามีโอกาส กิจกรรมทุกกิจกรรมมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกดี รู้สึกภาคภูมิใจได้

ทั้งนี้ การบำเพ็ญประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในวันนี้ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ ถึงแม้ว่าสภาพอากาศในภาพรวมจะค่อนข้างร้อนอบอ้าว แต่กำลังพลและประชาชนจิตอาสาคงปฎิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อเป้าหมายในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อย่างไรก็ตาม วันนี้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาอาสา สามารถมาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นนี้ได้ โดยลงทะเบียนได้ที่โรงเรียนวัดรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้จนถึงเวลา 14.00 น.ของวันนี้