เมื่อเวลา 10.20 น. ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เป็นประธานเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาฯ โดยมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงพระรัตนตรัย และวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การเว้นจากการทำชั่ว และทำดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ รวมถึงทำจิตใจให้สงบผ่องใส และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ซึ่งกิจการได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 7.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 67 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีประชาชนสวมใส่ชุดสีขาวนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมในพิธีจำนวนมาก และในช่วงเย็นเวลา 17.00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมมาสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาประดิษฐานบนมณฑปบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันพุธที่ 28 ก.พ ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย อาทิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การบรรยายธรรม โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การแสดงปาฐกถาธรรม โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกิจกรรมสุขภาพองค์รวม ซึ่งกิจกรรมก็จะมีไปจนถึงเวลา 21.00 นของวันนี้


ขณะที่ในส่วนของสำนักงานเขต 50 เขต จะจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันมาฆบูชา และจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่เขต รวมถึงจัดพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดในพื้นที่เขตอีกด้วย