สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดเลย ทำให้อุณภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ภัยหนาวในจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย และร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับเป็นขวัญกำลังใจ
ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับ จังหวัดเลย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และแม่น้ำโขง มีสภาพภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา ป่าไม้ สลับพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาติดต่อกันเป็นแนวกับมีป่าไม้ขึ้นปกคลุ่มหนาแน่น และอยู่แอ่ง จึงทำให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดตลอดฤดูกาล โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 89 ตำบล 840 หมู่บ้าน และอำเภอนาแห้ว ส่งผลกระทบแก่ราษฎรใน 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 11,451 คน และในอำเภอด่านซ้าย ได้รับผลกระทบ ใน 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ51,322 คน