สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตทั้งสองฝั่งถนน เป็นวันที่ 8 ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้

วันนี้พื้นที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงคลังน้ำมัน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต และจากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงอาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานดอนเมือง ทั้งนี้ กำลังพลและประชาชนจิตอาสารวมพลเพื่อรับฟังการชี้แจงภารกิจที่โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จากนั้น จึงแบ่งหน้าที่กันไปทำภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การขุดลอกตักเลน เก็บขยะและกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและศาลาที่พักริมทาง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งถนน ทำความสะอาดและทาสีขอบทางเดินเท้า รั้วเหล็ก คันหิน ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางริมถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งในวันนี้กำลังพลและประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจจำนวนมาก ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แม้จะมีอุปสรรคจากสภาพพื้นที่โดยรอบที่อยู่ใกล้บริเวณริมทางรถไฟ และริมถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งมีการจราจรหนาแน่น ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ แต่กำลังพลและประชาชนจิตอาสายังคงช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ด้วยความรักใคร่สามัคคี และความร่วมมือร่วมใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ จนทำให้การปฏิบัติภารกิจในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตที่ได้รับการปรับปรุง และขจัดสิ่งปฏิกูลออกไปแล้ว มีการไหลเวียนของน้ำดีขึ้น ลดปัญหาน้ำเน่าเสียและมลพิษต่าง ๆ ส่วนภูมิทัศน์ริมสองฝั่งถนนที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น อีกทั้งยังช่วยทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ และยังเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว จากในชุมชนเล็ก ๆ ขยายวงกว้างออกไปสู่ส่วนรวม เพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ในวันนี้มีประชาชนจิตอาสาเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับกำลังพลเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีประชาชนจิตอาสาที่มาเข้าร่วมทำโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น นายประวิตร บูรณมานัส อายุ 61 ปี ประชาชนจากเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “มาเข้าร่วมโครงการนี้ได้จากการชักชวนของประธานชุมชนวัดระฆัง ซึ่งได้รวบรวมคณะกรรมการของประชาคมเขตบางกอกน้อยมาสมัครที่สนามเสือป่า ส่วนตัวมาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 50 ครั้ง เนื่องจากเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นถึงประโยชน์ของการรักษาความสะอาดและการดูแลสิ่งแวดล้อม จิตอาสาที่มาเข้าร่วมโครงการมีหลากหลายกลุ่ม แต่เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน จึงทำให้มีความสุขในการทำจิตอาสา อยากเชิญชวนประชาชนทั่วไปมาเป็นจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการทำให้ชุมชนน่าอยู่ บ้านเมืองสะอาดประเทศชาติเจริญขึ้น” นอกจากนี้ นายประวิตร ฯ ยังกล่าวว่า “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแน่วแน่ที่จะทรงสืบสาน
พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป และดีใจที่ได้มาเป็นจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”