กรมศิลปากร คัด 189 บทกวีที่ประชาชนเขียนแสดงความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง เน้นฉันทลักษณ์ถูกต้อง ไพเราะงดงาม สื่ออารมณ์สูญเสียและผูกพันลึกซึ้ง พร้อมเก็บกลอน 600 เรื่องในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ชาติ ส่วนหนังสือที่ระลึกนวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติฯ 9 กวีรัตนโกสินทร์ส่งต้นฉบับครบกลางเดือนกรกฎาคม และจัดพิมพ์ภายในเดือนกันยายน

นางสาวอรสา สายบัว ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมอบให้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร รวบรวมบทกวีและข้อความไว้อาลัยที่ประชาชนได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยแพร่ทาง สื่อสารสนเทศ สื่อออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกบทกวีนิพนธ์ที่มีสำนวนโวหารไพเราะ มีความประณีตในการใช้ถ้อยคำ มีความถูกต้องตามหลักภาษา และฉันทลักษณ์ร้อยกรองไทย รวมถึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เผยแพร่ให้โลกได้ประจักษ์ถึงความจงรักภักดีและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ

เมื่อคัดเลือกกวีนิพนธ์แล้วเสร็จจะจัดทำต้นฉบับและจัดหาภาพประกอบ ซึ่งได้รับอนุญาตให้คัดเลือกภาพประกอบจากนิทรรศการ "อัครศิลปินเหนือเกล้า" ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเคยจัดนิทรรศการเพื่อแสดงความอาลัยและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะขององค์อัครศิลปิน ส่วนกวีนิพนธ์ที่ไม่ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดพิมพ์หนังสือ จะเก็บบันทึกไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นระบบ ถือเป็นบันทึกจดหมายเหตุประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำถวายพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย

เครดิต ข่าว กรมศิลปากร / สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ภาพ ..กระทรวงวัฒนธรรม