กรมสุขภาพจิต เตรียมสร้าง “ศูนย์จิตธรรม” บำบัดผู้ป่วยจิตเวช ด้วย “สติบำบัด”
พร้อมเปิดตัววันครบรอบ 76 ปี รพ.ศรีธัญญา

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้วางแผนจะผลักดันการรักษาด้วยสติบำบัด เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดระบบบริการและทำการวิจัย โดยจะประเมิน ทั้งผลการบำบัด ระยะเวลา และราคาที่เหมาะสม โดยนำร่องใช้กับผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยเตรียมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็น ศูนย์จิตธรรม” (จิต – ตะ – ทำ) ในการฝึกพัฒนาสติด้วยหลักธรรมะบำบัดในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยการบำบัดทางจิตใจควบคู่กับการกินยา ซึ่งจะเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปวันครบรอบการก่อตั้งปีที่ 76 โรงพยาบาลศรีธัญญา วันที่ 24 มิถุนายน 2560

อย่างไรก็ตาม การสร้างศูนย์จิตธรรมและบูรณะพิพิธภัณฑ์ได้มีการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ป่วย นวดแผนไทย สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-7800 ต่อ 57136