นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน "ล่องเรือ กินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน" พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดปลากะพงใหญ่ หอยแครงใหญ่ ปูยักษ์ กุ้งกุลาและกุ้งแชบ๊วยยักษ์ โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน ประธานชุมชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน

สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมเขตบางขุนเทียน ร้านอาหารทะเลในพื้นที่ และชาวชุมชนจัดงาน "ล่องเรือ กินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน" เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ฟื้นฟูมรดกทางปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการฟื้นฟูป่าชายเลนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และพื้นที่ในชุมชนโดยรอบ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP กิจกรรมนำนักท่องเที่ยวล่องเรือชมหลักเขตกรุงเทพมหานครและชมวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน กิจกรรมปั่นจักรยานชมธรรมชาติป่าชายเลน และโครงการปลูกป่าชายเลนทะเลกรุงเทพตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การประกวดส้มตำปูดอง ประกวดปลากระพงใหญ่ ปูยักษ์ การแข่งขันมัดปูทะเล วิ่งปู พายเรือหัวใบ้ท้ายบอด และพายเรือชักกะเย่อ เป็นต้น

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงาน "ล่องเรือ กินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน" ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการนำจุดเด่นของเขตบางขุนเทียนซึ่งเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ประกอบกับวิถีชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงปูทะเล ทำบ่อปลา ทำวังกุ้ง มาส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อยอดกิจกรรมนี้ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอันทรงคุณค่า และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.