กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถ เริ่มวันแรก 24 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2560 เน้นมาตรการ “รถพร้อม คนพร้อม” เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารอย่างปลอดภัยในทุกเส้นทาง

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าเนื่องจากช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 เป็นช่วงที่ภาคธุรกิจหลายแห่ง รวมถึงพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนหยุดงานต่อเนื่อง และมีการเดินทางท่องเที่ยวใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกกำหนดมาตรการตรวจเข้มความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถตาม Checklist ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2560 นอกเหนือจากการตรวจตามปกติซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดคณะอาจารย์และนักศึกษาในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมของรถและคนตามแบบรายการตรวจรถโดยสารและผู้ขับรถ (Checklist) อาทิ พนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไร้สารเสพติด และแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด สภาพตัวรถทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องครบถ้วนและมีความปลอดภัยสูงสุด เช่น ระบบเบรก ยาง ล้อ เข็มขัดนิรภัย ประตูรถ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก เป็นต้น หากพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือมีความผิด จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที หากรถโดยสารมีสภาพไม่พร้อมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จะสั่งห้ามใช้รถและต้องนำไปแก้ไขข้อบกพร่องทันที รวมทั้งผู้ประกอบการจะต้องหารถแทนไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง เพื่อไม่ส่งผลกระทบในการเดินทางของประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงจุดหมายปลายทาง ได้จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลักเข้า–ออกกรุงเทพมหานครทุกวัน และติดตามรถโดยสารสาธารณะทุกคันผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอดช่วงเทศกาลแบบ realtime online เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนด หากพบการฝ่าฝืนให้ติดตามผู้ขับรถและแจ้งปัญหาให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อแก้ไขทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ความเร็วหรือพฤติกรรมการขับขี่ไม่พึงประสงค์ ในส่วนของมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง สำนักงานขนส่งจังหวัด และทางโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงดังกล่าว พร้อมเข้มงวดกวดขันดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ไฟฟ้า ห้องน้ำ
และขอความร่วมมือผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสาร และหากพบผู้ขับรถฝ่าฝืนกฎหมาย ขับรถประสาท แจ้ง 1584 ทันที กรมการขนส่งทางบกพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ในขั้นสูงสุดทุกกรณีทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เครดิต กรมการขนส่งทางบก