รายงานข่าวแจ้งว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมดำเนินการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี โดยจะขยายเป็น 4 ช่องจราจร เนื่องจาก ปัจจุบันเป็นถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร ระยะทางประมาณ 7.0 กิโลเมตร และถนนมิตรไมตรี พื้นที่เขตหนองจอก ปัจจุบันเป็นถนนแอสฟัลต์ค ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 30 เมตร ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร เป็นถนนแนวตะวันออก – ตะวันตก เริ่มจากนิมิตรใหม่ถึงถนนสกุลดี แนวโครงข่ายการจราจรขนานกันถนนราษฏร์อุทิศ – เลียบวารี ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินหลังจากถนนราษฏร์อุทิศ – เลียบวารี ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจรแล้วเสร็จ ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนสภาพผิวจราจรชารุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของถนนประชาร่วมใจให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรีและเขตหนองจอก และแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้จะมีการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 10 แห่ง งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,065 ล้านบาท งบ กทม.จำนวน 395ล้านบาท งานการประปานครหลวง 209ล้าน บาท งานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 450 ล้านบาทงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 ล้าน บาท โดยใช้เวลา ในการดำเนินการ 2 ปี

Cr.เดลินิวส์