สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมมราชชนนีครบรอบ 118 ปี ให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 118 ปี วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ดัวนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
และสำนึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ ในการน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามมาเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต อีกทั้งพระองค์ทรงเป็นพระราชชนนีของสองพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์จักรี จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศพระเกียรติคุณให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลกแห่งสหัสวรรษ”

วันนี้ 19 ต.ค.61 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสารนิเทศ ได้จัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกระจก พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน สำหรับภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระฉายาลักษณ์ภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรง เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสนองพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ด้วยความทุ่มเทเสียสละ อาทิ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, กองบินตำรวจ และกองบังคับการตำรวจน้ำ

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เว้นวันจันทร์, วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์