ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 27 แห่ง นำร่องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสฟรี


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวการให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. (BMA ARV Services) ภายใต้แนวคิด “No One Left Behind” ซึ่งดำเนินการนำร่องในศูนย์บริการสาธารณสุข 27 แห่ง
สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อ HIV ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2561 คาดว่า มีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่ 77,034 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,086 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี 1,151 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 และมีผู้เสียชีวิต 3,022 ราย และจากข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program) ในปี 2560 พบว่า มีผู้ที่ทราบสถานะการติดเชื้อ HIV และมีชีวิตอยู่ 67,087 คน ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ 37,627 คน และมีผลตรวจปริมาณไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า 1,000 copies/mL 28,700 คน

ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อ HIV ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2560 พบว่า กลุ่มพนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานที่สาธารณะ (FSW – Nonvenue) ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 2.8 พนักงานบริการทางเพศหญิงในสถานบริการ (FSW – venue) ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 0.6 กลุ่มชายที่มาตรวจรักษากามโรค (MSTD) ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 5.8 กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID) ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 11.0 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และตัวแทนของกลุ่มประชากรทั่วไป ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 0.7 ซึ่งแนวโน้มของผู้ติดเชื้อ HIV จะพบในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายสูงที่สุด

รองผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า กทม.มีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อ HIV ในศูนย์บริการสาธารณสุขของเพื่อเชื่อมโยงการเข้าสู่การรักษาดูแลที่เหมาะสม และบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน Bangkok Fast track cities 90 – 90 – 90 สำหรับ 90 แรก หมายถึง ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง ซึ่งในปี 2561 กทม.ดำเนินงานได้ ร้อยละ 85 ส่วน 90 ที่สอง หมายถึง ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเองได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ปี และ 90 ที่สาม หมายถึง ร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถกดเชื้อไวรัสได้สำเร็จ โดยประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร. 0 2860 8751 ถึง 6 ต่อ 417 หรือ 400 ในวันและเวลาราชการ