หอสมุดแห่งชาติ เปิดอาคารใหม่ NLT Smart Library ห้องสมุดไร้หนังสือ สนองนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ ในวาระครบ ๑๑๓ ปี

นายอนันต์ ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร NLT Smart Library เพื่อสนองนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของภาครัฐ ในวาระครบ ๑๑๓ ปี การสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ NLT Smart Library เป็นห้องสมุดไร้หนังสือของหอสมุดแห่งชาติ เน้นการให้บริการการอ่านด้วยเทคโนโลยีผ่านทางออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหอสมุดแห่งชาติเพื่อใช้บริการดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติผ่านทาง Smartphone หรือ Tablet โดยมีบริการต่างๆ อาทิ การบริการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติที่มีมากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ รายการ ผ่านระบบ Single Search ทาง www.nlt.go.th NLT Library แอปพลิเคชั่นของหอสมุดแห่งชาติ ที่สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติ (ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ Single Search ฐานข้อมูลห้องสมุดดิจิทัล D-Library) หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์