คมนาคมประชุมเข้มหาวิธีลดอุบัติเหตุทางถนน communications


วันนี้ (6 ต.ค.2559) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "คมนาคมปลอดภัยประชาชนอุ่นใจ สัญจรทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ" เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว

เนื่องจากประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก หรือทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิตบนถนน 1-2 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้วรัฐและเอกชนกำหนดมาตรการ 5 ด้าน คือ 1. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 2.การมีถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 3.การมียานพาหนะที่ปลอดภัย 4.ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5.การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ นำมาจัดทำ "แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2559-2560 ฉบับสมบูรณ์" เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไป

ทั้งนี้ นายอาคม กล่าวว่า ตามข้อเสนอนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษากฎหมายข้อปฎิบัติของต่างประเทศ เช่นในประเทศญี่ปุ่น ที่กำหนดให้ผู้ร่วมทางที่นั่งรถไปกับคนเมามีความผิดด้วยทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั้น ตอนนี้ต้องทำการศึกษาก่อน ถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องศึกษาและบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ผู้ร่วมทางไปกับผู้เมาแล้วขับ หากเกิดอุบัติเหตุจะต้องร่วมรับผิดชอบทั้งการเอาผิดแง่กฎหมาย และอื่นๆ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพิจารณา เพื่อหาข้อสรุปอีกระยะ