(วานนี้ 13 ก.ย.61) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา ผู้แทนบริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนสาย ช1 ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก ทำหน้าที่รับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เป็นถนนคู่ขนานระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม โดยโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับจากถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขนาด 4-6 ช่องจราจร และทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 และก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 1.5 กม. พร้อมเกาะกลาง ทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และส่วนประกอบอื่นๆ ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 720 วัน ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ขุดเจาะสำรวจชั้นดินความลึก 60 ม. จำนวน 6 หลุม และความลึก 40 ม. จำนวน 2 หลุม แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจแนวเขตทาง การปรับพื้นที่และเตรียมวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 และก่อสร้างสำนักงานสนาม ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ คงเหลืออาคารโกดังโรงไม้ 2 หลัง ที่ดิน 6 แปลง โครงสร้างบ้าน 1 หลัง รั้ว 4 ราย บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ฝั่งขาออก นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ก่อสร้างร่วมกับโครงการดังกล่าว ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้เมื่อโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มเติมโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจร ลดขนาดพื้นที่ปิดล้อมระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมต่อโครงการถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก-พุทธมณฑลสาย 2 เชื่อมโยงโครงข่ายเอื้ออำนวยต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้โครงข่ายการจราจรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในอนาคตโครงการดังกล่าวจะต่อเชื่อมไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนพุทธมณฑลสาย 4

เครดิต สำนักประชาสัมพันธ์ กทม.