กทม. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เปิดตัวโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร – ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชินี

นายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร – ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชินี โดยสำนักการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จัดโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร – ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนผู้สูงอายุไทย โดยการขยายการดำเนินงานของคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วพื้นที่กทม. ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในแต่ละพื้นที่เขต และเพิ่มศักยภาพในการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรกของผู้สูงอายุ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จะให้การสนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อจัดทำคู่มือผู้สูงอายุกำหนดเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยจะนำหลักเกณฑ์ที่ได้ไปจัดทำคู่มือเพื่อให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆในพื้นที่กทม. ใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากนั้นจะขยายการดำเนินงานสู่ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อร่วมจัดบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้สูงอายุต่อไป

ทั้วนี้ ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกทม. จำนวน 978,455 คน จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มต้น การส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือสังคมได้ สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุประกอบกิจกรรมร่วมกัน สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม