คุรุสภา ชวนลูกศิษย์และสถานศึกษา ทั่วประเทศ เสนอรายชื่อครู-ผู้ใช้ทั้งชีวิตเปลี่ยนแปลงลูกศิษย์ รับรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" ครั้งที่3

วันนี้ 10 ส.ค.61 ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแถลงข่าวการคัดเลือกครู10 ประเทศอาเซียนรวมถึงติมอร์เลสเต เข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี2562 จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กับกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เปิดเผยว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์เลสเต 11 ประเทศและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษาผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกคุณครูผู้มีผลงานดีเด่นมีคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประเทศละ 1 คน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเก่ง แต่ต้องคุณสมบัติว่า จะต้องเป็นครูผู้สร้าง... เพิ่มเติม
http://www.pmca.or.th/thai/