กรมการศาสนา จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ (3 ส.ค.61) ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ผู้นำองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาซิกข์ และศาสนิกชน เข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การอ่านราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาตามลำดับ การฉายวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรมของผู้แทนองค์กรทางศาสนา และการแสดงผลงานของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์

นายวีระ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา พร้อมทั้งองค์กรทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาในด้านการพระศาสนาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านศาสนาและคุณธรรมอันเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดมา ในการนี้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยองค์การทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนาและองค์กรเครือข่าย จึงได้พร้อมใจกันจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับวัดหรือศาสนสถานจำนวน 1 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายโครงการลานธรรม ลานวิถีไทยหรือชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา รักษาศีล หรือกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนสิงหาคม และขอความร่วมมือองค์การศาสนาจัดพิธีทางศาสนาพิธีถวายพระพรหรือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในองค์การ และเชิญชวนศาสนสถานในสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมด้วย