กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.61) มากกว่า 1.5 ล้านคัน ระบุ!!! รถจักรยานยนต์ครองสถิติจดทะเบียนใหม่สูงสุดกว่า 1 ล้านคัน ส่วนรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนใหม่เกือบ 4 แสนคัน กำชับรถใหม่ป้ายแดงต้องจดทะเบียนรถภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ แนะ!!! ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound เตรียมหลักฐานและตรวจสอบขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อความรวดเร็ว

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง สถิติจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศ ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561) จำนวนรถใหม่ที่มีการนำมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ รวมทั้งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทาง พ.ศ. 2522 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,614,576 คัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 2560 ร้อยละ 1.9 โดยรถจักรยานยนต์ยังมีสถิติการจดทะเบียนใหม่สูงสุด มีจำนวนทั้งสิ้น 1,008,486 คัน รองลงมาคือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 373,063 คัน ส่วนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 141,271 คัน ในขณะที่การจดทะเบียนรถเพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,094 คัน รถจักรยานยนต์สาธารณะ มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,911 คัน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามนโยบายสนับสนุนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะถูกกฎหมาย ทั้งการเปิดให้ลงทะเบียนเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะครั้งที่ 3 รวมถึงการสนับสนุนการให้บริการรถแท็กซี่มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการตามโครงการ Taxi OK และ Taxi VIP ส่วนสถิติการจดทะเบียนรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 34,755 คัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 2560 ร้อยละ 9.2 รถโดยสารตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
มีสถิติการจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,186 คัน เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกของปี 2560 ร้อยละ 15.7

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) มีจำนวนทั้งสิ้น 38,969,601 คัน เป็นรถจักรยานยนต์จำนวน 20,709,434 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,074,573 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 6,527,058 คัน รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) จำนวน 84,005 คัน รถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวน 188,171 คัน รถบรรทุกตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีจำนวน 1,108,671 คัน และรถโดยสารตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีจำนวน 160,977 คัน ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเข้มงวดกวดขันการใช้ป้ายแดงเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสและเป็นช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพนำรถไปใช้ก่อปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและยากต่อการควบคุมกำกับดูแลการใช้รถใช้ถนน โดยกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วน เพื่อดำเนินการจดทะเบียนรถ ซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ... คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ..2535 และแบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) และต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ หรือดาวน์โหลดและพิมพ์แบบคำขอเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นโดยเสียค่าใช้จ่ายได้โดยตรงจาก Play Store: https://goo.gl/tjzQtb หรือ App Store: https://goo.gl/UQKDAa รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด