กรมการขนส่งทางบก เชิญชวน!!! ผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถจักรยานยนต์สาธารณะ, รถตู้โดยสารสาธารณะ, รถแท็กซี่ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับบริการตรวจสุขภาพ “ฟรี” เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีหมายเลข 13 หลัก ในวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 13 กรุงเทพมหานคร, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กองทัพบก และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัด “โครงการตรวจสุขภาพผู้ขับรถสาธารณะและกลุ่มแรงงานนอกระบบ” โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพ “ฟรี” ในวันที่ 18–19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพียงผู้ขับรถสาธารณะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องงดอาหารและน้ำ โดยให้บริการตรวจการได้ยิน การมองเห็น ความจุปอด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจเม็ดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด ตรวจสภาพการทำงานของไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น และสามารถ ขอใบรับรองแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปยื่นประกอบการดำเนินการขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที ทั้งนี้ สำหรับผู้ประสงค์จะให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ดังกล่าว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตขับรถยนต์จักรยานยนต์ ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์จักรยานยนต์ส่วนบุคคล เพื่อยื่นคำขอและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเป็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ครั้งที่ 3 ที่จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นความห่วงใยและความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท อาทิ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ, ผู้ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ, ผู้ขับรถแท็กซี่ ที่อาจขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพด้วย ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ แต่มีความเสี่ยงเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษบนท้องถนน โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาการผิดปกติของร่างกายต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ จึงเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร เชิญชวนตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สอบถามเพิ่มเติม โทร.1584