กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กฯ ทั่วประเทศจัดมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก พร้อมกำชับศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ดูแลสุขอนามัย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและเครื่องเล่น

ในวันนี้(16 พ.ค.61) ที่กระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเตือนให้ระวังเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงได้ขอความร่วมมือในจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ ให้จัดมาตรการในการป้องกันโรคดังกล่าว เช่น การตรวจคัดกรองเด็ก การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและของเล่นทุกวัน หรือหากเจ้าหน้าที่สัมผัสน้ำลาย น้ำมูก และสิ่งสกปรก ควรมีมาตรการเคร่งครัดในการล้างมือ ทุกครั้งที่ดูแลสัมผัสเด็กเล็ก

ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กในสังกัดของกระทรวงแรงงาน อาทิ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ จัดมาตรการในการดูแลป้องกันการติดต่อของโรคดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ยังขอให้สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดโรคมือเท้าปาก และยังเป็นการป้องกันอันตรายให้กับเด็กอีกด้วย