กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันพัฒนา สุขภาวะเขตเมือง มหาวิทยาลับราชภัฏพระนคร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรสงฆ์เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ


พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม.ดูแลสุขอนามัยของประชาชน โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 73 แห่ง และมีโรงพยาบาลในสังกัด 9 แห่ง ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัย ในปัจจุบันพระสงฆ์มีสุขภาพที่ไม่สู่ดีนัก เนื่องจากจำเป็นต้องฉันอาหารที่ประชาชนทำบุญถวายไม่สามารถเลือกฉันได้เพราะข้อจำกัดด้านพระวินัย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการฉันอาหารดังกล่าว โดยโรคที่พบบ่อย อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ด้วยสภาพฐานานุรูปของพระภิกษุ จึงไม่สามารถออกกำลังกายในลักษณะเดียวกับประชาชนทั่วไปได้จึงเป็นสาเหตุอีกประการที่บั่นทอนสุขอนามัยของพระสงฆ์ ดังนั้น โครงการฯ จึงเกิดขึ้นและมีเป้าหมายในการศึกษาสุขภาวะ สุขภาพพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ โดยจะคัดกรองโรคพระสงฆ์เพื่อทราบถึงสภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและส่งต่อเพื่อทำการรักษา นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังจะมีจัดอบรมพระสงฆ์ตามหลักสูตร “พระศิลานุปัฏฐาก” ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้าง พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อวส.) เพื่อให้พระ อสว. มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาการดูแลพระสงฆ์ภายในวัด และชุมชนได้ ตลอดจนจะมีการส่งเสริมการจัดตั้งวัดส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายในการดำเนินงาน 3 ประเด็น ได้แก่ พระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชนและสังคม ดูแลและอุปัฏฐากพระสงฆ์อย่างถูกต้อง และส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม