สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


วานนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 250 ครอบครัว

โดยองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัยบริเวณสถานที่เกิดเหตุชุมชนเทศบาลเมืองเดช ด้วย โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดเหตุวาตภัยตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 5561 เป็นต้นมา ใน 12 อำเภอ 27 ตำบล 53 หมู่บ้าน ในโอกาสนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้