คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1เข้าชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"


ประวัติ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" มีที่ตั้งเดิมอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับว่าเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2465 โรงเรียนสถานะเป็น โรงเรียนประจำอำเภอบางปะอิน

ในปี พ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในบริเวณทุ่งนาหลังที่ว่าการอำเภอบางปะอิน และต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 ทรงได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนราชานุเคราะห์ ๑ พ.ศ. ๒๔๗๘ ซึ่งต่อมากรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เช่นในปัจจุบัน (วิกิพิเดีย)

ซึ่งวันนี้ได้เดินทางมา มากันทั้งหมด 88 คน ซึ่งทั้งหมดเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่างก็ดีใจที่ได้มรโอกาสเข้ามาชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ต่างก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น