พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รรท.ผบก.จร. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อการจราจรดังนี้

เนื่องด้วยสานักพระราชวังได้กาหนดให้มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวงในวันที่ 26 ต.ค.60 ประกอบกับมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร ทางกองบัญชาการตารวจนครบาลจึงได้มีพิจารณาออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเพื่อรองรับการจัดการจราจรในพระราชพิธีดังกล่าวดังนี้

1. ห้ามรถทุกชนิดเดิน ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนหน้าหับเผย 2) ถนนหลักเมือง 3) ถนนมหาราช 4) ถนนท้ายวัง 5) ถนนเชตุพน 6) ถนนเศรษฐการ 7) ถนนพระพิพิธ 8) ถนนสนามไชย 9) ถนนราชดาเนินใน 10) ถนนพระจันทร์ 11) ถนนหน้าพระธาตุ 12) ถนนหน้าพระลาน 13) ถนนราชินี ตั้งแต่แยกตัดถนนพระอาทิตย์ ถึงแยกผ่านภิภพลีลา 14) ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสะพานมอญ 15) ถนนกัลยาณไมตรี ตั้งแต่แยกตัดถนนสนามไชย ถึงสะพานช้างโรงสี 16) ซอยสราญรมย์

2. ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนหน้าหับเผย 2) ถนนหลักเมือง 3) ถนนมหาราช 4) ถนนท้ายวัง 5) ถนนเชตุพน 6) ถนนเศรษฐการ 7) ถนนพระพิพิธ 8) ถนนสนามไชย 9) ถนนพระจันทร์ 10) ถนนหน้าพระธาตุ 11) ถนนหน้าพระลาน 12) ถนนราชินี 13) ถนนอัษฎางค์ 14) ถนนเจริญกรุง 15) ถนนราชดาเนินใน 16) ถนนกัลยาณไมตรี 17) ถนนพระอาทิตย์ 18) ถนนจักรพงษ์ ตั้งแต่แยกบางลาพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า 19) ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่แยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์ 20) ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก 21) ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลาพู) ไปถึงแยกบางลาพู 22) ซอยพระยาเพชร 23) ซอยสราญรมย์

3. กำหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนพระสุเมรุ จากจุดเชื่อมต่อถนนพระอาทิตย์ (ซอยลาพู) ถึงแยกบางลาพู

2) ถนนจักรพงษ์ จากแยกบางลาพู ถึงจุดเชื่อมต่อถนนเจ้าฟ้า

3) ถนนเจ้าฟ้า จากแยกตัดถนนจักรพงษ์ ถึงแยกตัดถนนพระอาทิตย์

4) ถนนพระอาทิตย์ จากถนนเจ้าฟ้า (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) ถึงจุดเชื่อมต่อถนนพระสุเมรุ (ซอยลาพู)

4. ห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวขวา ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 ถึงวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนเจริญกรุง ไปทางถนนสนามไชย 2) ถนนจักรพรรดิพงษ์ ไปทางถนนราชดาเนินนอก

5. ถนนราชดาเนินนอก ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิต ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกาหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันออก (ด้านกองทัพภาคที่ 1) กาหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉิน และรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2) ช่องทางคู่ขนานฝั่งทิศตะวันตก (ด้านกระทรวงศึกษาธิการ) กาหนดให้เป็นทางเดินเท้าสาหรับประชาชน

6. ถนนราชดาเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดินและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกาหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดาเนิน)ติดกับเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กาหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาออก (ด้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชดาเนิน)

ถัดจากเกาะกลางถนน 2 ช่องจราจร กาหนดให้เป็นทางเดินเท้าสาหรับประชาชน

7. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดเดิน

และห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 และกาหนดให้จัดการจราจร ดังนี้

1) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านฝั่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป) ติดกับเกาะกลางถนน 1 ช่องจราจร กาหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

2) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศเหนือขาเข้า (ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป) ถัดจากช่องทางฉุกเฉินกาหนดให้เป็นทางเดินเท้าสาหรับประชาชน

3) ช่องทางเดินรถฝั่งทิศใต้ขาออก (ด้านสนามหลวง) ทุกช่องทางจราจร กาหนดให้เป็นเส้นทางรถฉุกเฉินและรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ

8. เส้นทางขบวนอัญเชิญพระบรมศพฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด ในวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนลูกหลวง 2) ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกสะพานขาว 3) ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจฯ ถึงแยก พล.1 4) ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวังแดง 5) ถนนกรุงเกษม ตั้งแต่แยกประชาเกษม ถึงแยกเทวกรรม 6) ถนนจักรพรรดิพงษ์ ตั้งแต่แยกแม้นศรี ถึงแยก จปร. 7) ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตั้งแต่แยก จปร. ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์ 8) ถนนนครสวรรค์ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกนางเลิ้ง 9) ถนนตะนาว ตั้งแต่ถนนพระสุเมรุ ถึงถนนมหรรณพ (แยกศาลเจ้าพ่อเสือ) 10) ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกสะพาน

เฉลิมวันชาติ ถึงแยกตัดถนนมหรรณพ (แยก กทม.) 11) ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสาราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ 12) ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกป้อมมหากาฬ ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ 13) ถนนราชินี ตั้งแต่แยกปากคลองตลาด ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 14) ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกพระพิทักษ์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา 15) ถนนมหาราช ตั้งแต่แยกพระจันทร์ ถึงแยกปากคลองตลาด 16) ถนนคู่ขนานลอยฟ้า (บรมราชชนนี) ตั้งแต่ทางร่วมสะพานพระราม 8 ถึงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

9. ถนนกรุงเกษม จากแยกสะพานขาว ถึงแยกกษัตริย์ศึก กาหนดให้รถทุกชนิด เดินได้ทางเดียว ในวันที่ 25 ต.ค.60 ถึงวันที่ 26 ต.ค.60

10. เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนราชินี ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกพระพิทักษ์

2) ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกพระพิทักษ์

3) ถนนราชบพิธ

4) ถนนเฟื่องนคร ตั้งแต่แยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า

5) ซอยพระยาศรี

11. ถนนที่เชื่อมต่อในเส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถึงแยกสี่กั๊กพระยาศรี

2) ถนนบารุงเมือง ตั้งแต่แยกสะพานช้างโรงสี ถึงแยกเสาชิงช้า

3) ถนนสุขา 1

4) ถนนสุขา 2

12. เส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนดังต่อไปนี้

1) ถนนราชดาเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ

2) ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา

3) ถนนพระสุเมรุ

4) ถนนบวรนิเวศน์

5) ถนนสิบสามห้าง

6) ถนนบ้านพานถม

13. ถนนที่เชื่อมต่อในเส้นทางขบวนพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารฯ ห้ามรถทุกชนิดเดิน และห้ามจอดรถทุกชนิด บริเวณโดยรอบ วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ในวันที่ 29 ต.ค.60 ในถนนและซอยดังต่อไปนี้

1) ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึงวงเวียนสิบสามห้าง

2) ถนนดินสอ ตั้งแต่แยกตัดถนนมหรรณพ (แยก กทม.) ถึงแยกสะพานเฉลิมวันชาติ

3) ถนนประชาธิปไตย แยกสะพานเฉลิมวันชาติ ถึงแยกวิสุทธิ์กษัตริย์

4) ถนนมหาไชย ตั้งแต่แยกสาราญราษฎร์ ถึงแยกป้อมมหากาฬ

5) ถนนหลานหลวง ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยกหลานหลวง

6) ถนนราชดาเนินนอก ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถึงแยก จปร.

7) ถนนตานี

8) ถนนข้าวสาร

9) ซอยดาเนินกลางเหนือ 1233

10) ซอยรามบุตรี

11) ซอยไกรสีห์

14. ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถ ดังต่อไปนี้

1) รถในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

2) รถเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตารวจ

ขณะปฏิบัติหน้าที่

3) รถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เตรียมความพร้อมและสารวจเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน เพื่อจะได้เกิดความสะดวกในการเดินทาง หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลสภาพจราจรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านแอพพลิเคชั่น POLICE I LERT U และWWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH.

เครดิต สำนักข่าวไทย