นายประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ – ชัยภูมิ เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง สภาพปัจจุบันของแนวเส้นทางโครงการ เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร โดยทั่วไปมีอาคารบ้านเรือนกระจายตัวอยู่สองข้างทาง ผ่านพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น บึงบอระเพ็ด และมีจุดตัดกับทางรถไฟสายเหนือ ช่วงสถานีรถไฟปากน้ำโพ – สถานีรถไฟทับกฤช จำนวน 2 จุด การขยายทางหลวงสายนี้จึงเป็นไปตามแผนการพัฒนาทางหลวงระยะ 10 ปี (พ.ศ.2550 – 2559) ที่กำหนดให้มีงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจร หรือมากกว่าเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดังนั้นกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบจึงได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงสายนี้ให้เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร ช่วงนครสวรรค์ – อ.ชุมแสง ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่มีการเดินทางในท้องถิ่น ได้พิจารณาการออกแบบเส้นทางให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงตลอดจนแผนการพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่มีในพื้นที่

วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง เปิดเผยต่อไปอีกกว่าทั้งนี้เมื่อโครงการสำรวจและออกแบบดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2560 หลังจากนั้นจะนำเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างต่อไป และเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้เดินทางทั้งในท้องถิ่นและระหว่างจังหวัดหรือภูมิภาค อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง www.nakhonsawan-chumsaeng225.com โทร 0 2354 1038 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)