นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการโครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ถนนตามแนวผังเมือง ง.1) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณทางเข้าโรงแรมแอร์พอร์ตสวีทกรุงเทพ ไปต่อเชื่อมกับถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน 50 นอกจากนี้ยังสามารถต่อเชื่อมไปถนนเทพรักษ์ รวมระยะทาง 2.8 กม. มีเขตทางกว้าง 40 ม. การก่อสร้างเป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร มีทางจักรยานและทางเท้า ลักษณะการก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนพหลโยธิน 4 ช่องจราจร งานก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนวิภาวดีรังสิต 1 ช่องจราจร งานก่อสร้างทางยกระดับริมคลอง 3 ช่องจราจร งานก่อสร้างถนน 6 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและทางจักรยาน และงานก่อสร้างถนน 3 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและทางจักรยาน ระยะระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 720 วัน สำหรับโครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน โครงการถนนสาย ง.1 ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาจราจร และเสริมโครงข่ายถนนบริเวณใกล้เคียง โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดเวทีสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลความจำเป็น สาระสำคัญของโครงการ และขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่โครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริงที่จะดำเนินการก่อสร้าง โดยได้มอบหมายให้สำนักการโยธาประสานกับสำนักการระบายน้ำ ร่วมกันพิจารณาปรับแบบแผนบางส่วนให้สอดคล้องกับแนวก่อสร้างเขื่อนของสำนักการระบายน้ำ ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธินแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าว อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางจากถนนวิภาวดีรังสิตไปยังถนนพหลโยธินได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างโครงข่ายถนนตามแนวตะวันออกและแนวตะวันตกร่วมกับถนนเทพรักษ์ (จ.1) ซึ่งระบบการจราจรในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแนวเหนือใต้ ส่วนตามแนวตะวันตกตะวันออกในปัจจุบันยังมีเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางอยู่น้อย โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจร ซึ่งในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อไปยังโครงการอื่นๆที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ เป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนตามแนวตะวันออกและแนวตะวันตกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครดิต กองประชาสัมพันธ์ กทม.