ประวัติองค์กร


TRS99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม

ออกอากาศทางคลื่น FM99.5 MHz สังกัดภายใต้มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริด้านการแก้ไขปัญหาจราจร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับคนทุกระดับในสังคม ทั้งการรายงานข่าวสาร ประสานความช่วยเหลือ เชื่อมความเข้าใจ รองรับภารกิจด้านการจราจร และด้านสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้พันธกิจเป็นคลื่นวิทยุที่มอบความช่วยเหลือและแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงธุรกิจ

อีกทั้งยังมีนโยบายในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำความดีมีจิตสาธารณะ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อกัน พร้อมทั้งสนับสนุนให้สังคมไทยมีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานที่มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสังคมและบุคลากรของสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ของสถานีที่ว่า สังคมไทย “ด้วยใจ” แบ่งปัน


วัตถุประสงค์


 • สื่อกลางประสานความร่วมมือ

  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับคนทุกระดับในสังคม ทั้งการรายงานข่าวสาร ประสานความช่วยเหลือ เชื่อมความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

  ร่วมกับจิตอาสาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ลดปัญหาด้านการจราจร

  รองรับภารกิจด้านรายงานการจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ

  เป็นสื่อกลาง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำความดีมีจิตสาธารณะ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในสังคม โดยไม่หวังผลกำไรในเชิงธุรกิจ