• รับฟังรับชมสดๆ..ที่นี่จ้า

รายงานและบริการด้านการจราจร หรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจน การบริการสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน บนความร่วมมือขององค์กรภาคีร่วมต่างๆ
DJ นุชนาฏ อุมานันท์