• วันที่: 17 May 2016

พิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.)ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ มูลนิธิมั่นพัฒนา และมูลนิธิบุคคลพอเพียง ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมมือกันสร้างชุมชนพอเพียง สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ.ศ. 2557 - 2560 ที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำขึ้น โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรและชนบทเน้นพื้นที่

สำหรับการอบรมในปีนี้ จะเน้นไปยังกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและประสบปัญหาความยากจน โดยทางมูลนิธิจะคัดเลือกเกษตรกรตัวแทนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดละ 4 คน รวมประมาณ 300 คนทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 2559 โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นทางด้านวิชาที่เกี่ยวกับหลักคิด พื้นฐานและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ทั้งเรื่องพลังปัญญามิติใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวางแผนทางการเงินเคล็ดไม่ลับเศรษฐีพอเพียง เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ รวมถึงเรื่องการปลุกจิตสำนึกคุณธรรมเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องนำความรู้และวิธีปฏิบัติไปใช้กับตัวเองและครอบครัวให้เป็นต้นแบบและทำการเผยแพร่ผลงานให้กับชุมชนพอเพียงใกล้เคียงต่อไป