• วันที่: 21 April 2016

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

cpb
tun2


tun3


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเรียนรู้ โดยการมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ความสำคัญกับการขยายโอกาส ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุนการศึกษาชุมชนและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อีกด้วย ซึ่งในปีนี้ พระสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบทุน การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 788 ราย แบ่งเป็นส่วนกลางจำนวน 505 ราย ส่วนภูมิภาคจำนวน 264 ราย และทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนจำนวน 19 ราย

นอกจากนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยังได้จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้แก่นักเรียนทุน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 - 21 เมษายน 2559 แหล่งเรียนรู้ในสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพฯ อันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทินิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และพระที่นั่งวิมานเมฆเป็นต้น โดยมีนักเรียนทุนการศึกษาของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้ารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 258 ราย เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ และน้อมนำแนวคิดหลักการใช้ชีวิตตามรอยพระราชจริยวัตร และพระราชดำริ มาเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับตนเอง