• วันที่: 01 April 2015

กำแพงศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี