• วันที่: 25 March 2015

โครงการตอบแทนสังคมไทยด้วยหัวใจและสองมือ ปีที่ 2

โครงการตอบแทนสังคมไทยด้วยหัวใจและสองมือ ปีที่ 2

TRS99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรม
โครงการตอบแทนสังคมไทยด้วยหัวใจและสองมือ ปีที่ 2 กับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และ 7 ภาคีเครือข่าย อันได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานเขตพระนคร บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แมคไทย จำกัด (Mc’ Donalds) และคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ “ตอบแทนสังคมไทยด้วยหัวใจและสองมือ” ปีที่ 2 เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ และเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม 124 ปี ณ สวนสันติพร ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยกรมพินิจฯ ได้นำเยาวชนรวม 6 บ้าน ได้แก่ เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา, มุทิตา, อุเบกขา, สิรินธร, กาญจนาภิเษก และปรานี จำนวนทั้งสิ้น 120 คน มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการทาสีกำแพงบริเวณสวนสันติพร ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการกลับตนเป็นคนดีผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเพื่อให้สังคมได้ให้โอกาสเยาวชนในการกลับตนเป็นคนดีเพื่อคืนสู่สังคมต่อไป ในการนี้ นายวีระยุทธ สุขเจริญ อธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายยังได้ร่วมกันทาสีรั้วกำแพงบริเวณถนนราชดำเนินกลางเพื่อเป็นเกียรติและเป็นปฐมฤกษ์ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้อีกด้วย